Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Losowe zdjęcie

Stara strona LO

Kalendarz

Po Wt śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Liceum Ogólnokształcącego

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Drohiczynie


§1. Podstawa prawna

 1. Uchwała o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.
 2. Statut Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Drohiczynie

§2. Cele Samorządu Uczniowskiego

Celem Samorządu Uczniowskiego jest:

 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów
 • partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji wychowawczych celów szkoły
 • rozwijanie demokratycznych form współżycia , współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostki i grupy
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny

§3. Zadania Samorządu Uczniowskiego

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należą:
 • dbanie - w całokształcie swej działalności - o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
 • organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych
 • przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej
 • współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej
 • współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno- krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki
 • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracach społecznie użytecznych środowisku
 • rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna samorządu Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej

§4. Kształt Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego (zwany odtąd Samorządem) tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.
 3. Głównym organem Samorządu jest walne zebranie.


§5. Organy Samorządu Uczniowskiego

 1. Zebranie wszystkich uczniów szkoły (walne).
 2. Rada Samorządu Uczniowskiego.
 3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
 4. Komisje stałe i doraźne.

§6. Walne zebranie Uczniów

1. Prawo do udziału w walnym zebraniu mają wszyscy uczniowie szkoły.

2. Walne zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek:

 • co najmniej ¼ uczniów szkoły
 • Przewodniczącego samorządu
 • rady Samorządu

3. Powinno być zwoływane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.

4. Walne zebranie uczniów podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków.

5. Decyzje zapadają zwykle większością głosów.

6. Do kompetencji walnego zebrania należą:

 • przyjmowanie sprawozdań z działalności rady SU i wyrażanie opinii o pracy przewodniczącego i komisji
 • prawo odwoływania organów samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań
 • wybór nauczyciela będącego opiekunem samorządu
 • uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego

§7. Rada Samorządu Uczniowskiego

 1. Rada SU składa się z uczniów wybranych z całej społeczności uczniowskiej.
 2. W skład Rady wchodzą wybrane osoby z każdej klasy ( 2 - 4 ), które otrzymały największą liczbę głosów w wyborach klasowych oraz wykazały się umiejętnościami przedsiębiorczymi.
 3. Rada jest wybierana w głosowaniu równym tajnym, bezpośrednim i powszechnym.
 4. Wybory Rady są prowadzone pod nadzorem nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna samorządu.
 5. Członkami rady mogą zostać jedynie uczniowie szkoły. W chwili odejścia ze szkoły uczeń przestaje być członkiem Rady.
 6. W przypadku rezygnacji członka Rady przed upływem jego kadencji, na jego miejsce powołany zostaje uczeń wybrany przez klasę z której odszedł.
 7. Do głosowania upoważnieni są wszyscy uczniowie.
 8. Członkowie rady są głównym organem wykonawczym samorządu.
 9. Rada podejmuje decyzje większością głosów.
 10. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera kandydatów na Przewodniczącego, którzy w terminie jednego miesiąca prowadzą własną kampanię wyborczą w szkole. Po zakończeniu kampanii wyborczej Rada wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza Rady, Skarbnika.

§8. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego

 1. Kadencja Przewodniczącego trwa 1 rok.
 2. Przewodniczący z uzasadnionej przyczyny może podać się do dymisji przed upływem kadencji. W przypadku podania się do dymisji przewodniczącego przed upływem kadencji, jego obowiązki przejmuje osoba wybrana przez Radę.
 3. Przewodniczący jest głównym reprezentantem uczniów.
 4. W przypadku, gdy rada nie jest w stanie podjąć decyzji ze względu na równy podział głosów za i przeciw, o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje przewodniczący.
 5. Przewodniczący może zostać odwołany ze stanowiska, jeżeli votum nieufności wobec niego poprze co najmniej połowa członków rady.

§9. Komisje stałe i doraźne

Rada SU realizując cele i zadania SU powołuje komisje:

 • informacyjną- odpowiedzialną za propagandę działań podejmowanych przez Radę
 • kulturalno - rekreacyjną - popularyzującą realizowanie przedsięwzięć i inicjatyw kulturalno - sportowych, dbającą o stronę organizacyjną imprez szkolnych
 • dyscypliny i porządku – promująca wysoką kulturę osobistą wśród uczniów, dbająca o ograniczenie zjawisk/zachowań, które w ocenie samych uczniów są niebezpieczne, nieakceptowane, naruszają dobre imię społeczności i są sprzeczne ze Statutem LO.

Każda z wyżej wymienionych komisji może powołać Grupę Wsparcia Samorządu Szkolnego.


§10. Prawa Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski ma prawo do:

 • przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego i planu rozwoju szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów
 • wyrażania opinii dotyczących potrzeb młodzieży , udziału w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej
 • wydawania gazetek, kroniki, korzystania z radiowęzła
 • organizowania apeli w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności
 • zgłaszania uczniów o wyróżnień i nagród stosowanych w szkole
 • udzielania poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary
 • typowania i udziału swoich przedstawicieli z głosem doradczym i na zaproszenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, jej podzespołów, oraz Rady Rodziców, Rady Szkoły, dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych
 • opiniowanie wewnętrznego systemu oceniania i szkolnego programu wychowawczego
 • dysponowania w porozumieniu z Opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież
 • kierowania swoich przedstawicieli na zewnątrz

§11. Opiekun Samorządu

 1. Pełni funkcję doradczą Samorządu.
 2. Ma prawo uczestniczenia (bez prawa głosu) we wszystkich zebraniach Rady.
 3. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności samorządu.
 4. Może w uzasadnionych przypadkach poddać się dymisji.
 5. Jest jedyną osobą, oprócz Dyrektora Szkoły, która w uzasadnionych przypadkach może zwolnić uczniów z zajęć lekcyjnych w związku z działalnością Samorządu.
 6. Czuwa nad całokształtem prac samorządu.
 7. Pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami.
 8. Zapobiega konfliktom między uczniami, a nauczycielem.

§12. Zebrania Rady Samorządu

 1. Zebrania rady odbywają się co najmniej raz na dwa tygodnie.
 2. Przewodniczący ma prawo (na wniosek własny, Opiekuna, członka rady) do zwoływania specjalnych zebrań rady.
 3. Rada ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania na początku roku szkolnego (ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny, uchwalenie regulaminu).
 4. Rada ma obowiązek zorganizowania wspólnego zebrania pod koniec roku szkolnego (podsumowanie pracy, wnioski do dalszej pracy).


§13. Sposób dokumentowania działalności Samorządu

 1. Dokumentację pracy Samorządu stanowią:
 • Regulamin samorządu
 • Zeszyt protokołów
 • Roczne plany pracy
 • Strona internetowa szkoły
 1. Członkowie rady mają obowiązek protokołowania wszystkich posiedzeń.
 1. Protokoły te przedłożone zostają Opiekunowi.
 2. Dokumentację samorządu prowadzi Rada pod nadzorem Opiekuna.

§14. Postanowienia inne

 1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły opinie we wszystkich sprawach szkoły, a szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw ucznia.
 2. Samorząd może opracować opinię o pracy nauczyciela, jeżeli o taką opinię zwróci się Dyrektor Szkoły.
 3. Rada Samorządu upoważniona jest do reprezentowania całej młodzieży i delegowania swych członków do rozmów z Dyrektorem Szkoły.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Każda klasa zobowiązana jest do zapoznania się z z Regulaminem Samorządu Szkolnego.
 2. Regulamin jest umieszczony na szkolnej stronie internetowej oraz w pracowni Opiekuna SU i jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.
 3. Każdy uczeń ma prawo do zgłaszania poprawek do Regulaminu. Są one rozpatrywane przez Radę SU i oddane do glosowania w poszczególnych klasach.
Wygenerowano w sekund: 0.03
12,251,214 Unikalnych wizyt